034 Werken: 18-01-09

The Making Of | Januari 2009: Werken

Zondag 18 januari 2009

o.l.v. Hans Venhuizen en Leo van Loon

Spelers: individuen

 

Team rood

 

MAAK INDUSTRIE WEER SEXY

A: Maak een plan voor vernieuwing van een bedrijventerrein voor smerige maar helaas onmisbare industrie, waarmee je meteen reclame voor die industrie maakt.

 

ZELFS VOOR € 1,- NIET TE SLIJTEN

F: Maak bij je voorstel alleen maar gebruik van bestaande gebouwen en terreinen.

 

“Happy heavy industry tourism”

Er moet op zware industrieterreinen naar mogelijkheden gezocht worden voor ‘zware recreatie’, zodat het aantrekkelijke gebieden worden voor toeristen. Denk hierbij aan activiteiten als: op bezoek bij de hoogovens, bungee jumpen in een kernreactor, kamperen op het dak van een fabriek, klimmen op of abseilen van een schoorsteen en racen door de straten. Op deze manier is er sprake van actieve, recreatieve compensatie van de vervuiling die de industrie veroorzaakt.

 

Discussie:

Een nadeel is dat (buitenlandse) bedrijven mogelijk vertrekken als ze gedwongen worden tot compensatie van hun milieubelasting. Aan de andere kant zijn alle bedrijven gebaat bij extra pr en een goed imago op het gebied van duurzaamheid.

Verder is het de vraag of deze vorm van recreatie economisch rendabel is in verband met de benodigde veiligheids- en gezondheidsmaatregelen rondom zware industrie. Het concept lijkt alleen mogelijk op terreinen waar de zware industrie al stilgelegd is.

Tot slot, er is in Duitsland al een vergelijkbare onderneming opgezet. Daar lijkt het concept echter niet te werken. Een goede analyse van de opzet daar is nodig, zodat men van de gemaakte fouten kan leren.

 

 

 

 

Team groen

WEG MET DE HOKJESGEEST

A: Doe een voorstel voor een wijk waar een mix van wonen, werken en recreëren mogelijk is. Houd rekening met de flexibiliteit van de economie.

 

DE GROEI KRIMPT

F: Ga bij je voorstel niet uit van groei, maar van krimp. Zorg ervoor dat juist krimp aantrekkelijk is.

 


“Leve de hokjesgeest” / “Hokjeskracht”

In plaats van de hokjesgeest te bestrijden, moet de hokjesgeest juist benut worden. Er vanuit gaande dat er de komende jaren alleen nog maar sprake is van krimp, moeten alle aanwezige kwaliteiten in de maatschappij optimaal benut worden.

Alle woonwijken worden in categorieën ingedeeld; d.w.z. super-thematisering van de wijken. De thema’s worden door bewoners zelf benoemd. (Bijv. homotown, familytown, chinatown en rollatortown.) Door middel van klikschakelwoningen is het eenvoudig om te verhuizen én om in meerdere wijken tegelijkertijd te wonen. Deze aanpak heeft als voordeel dat men in een omgeving met gelijkgestemden kan wonen en vanuit deze vertrouwde basis andere ‘hokjes’ kan verkennen.

 

Discussie:

Aandacht voor de sociale mobiliteit is essentieel bij deze wijkaanpak. De praktijk bewijst dat het streven naar diversiteit in woonwijken vaak niet werkt. Bij het super-thematiseren van wijken ligt echter het gevaar op de loer dat men in zijn eigen ‘hokje’ blijft hangen en geen interesse ontwikkelt voor andere culturen, gebruiken, etc. Een actief beleid om nieuwsgierigheid te wekken bij bewoners van verschillende wijken is noodzakelijk om segregatie tegen te gaan.

Verder is de keuzevrijheid die men heeft beperkt. Zelden passen mensen slechts in één ‘hokje’. In de meeste gevallen is er sprake van een combinatie van verschillende ‘hokjes’. (Denk aan Hyves; men is vaak van meerdere groepen lid.) Met het principe van klikschakelwoningen is het misschien mogelijk om in verschillende wijken tegelijkertijd te wonen, maar dit ‘hoppen’ van wijk naar wijk maakt de wijken wel anoniemer.

 

 

 

Team paars

 

GEEF LEERWERKEN RUIMTE

A: Ontwikkel een voorstel voor een leerwerk-landschap voor de zorg, horeca, media en/of metaalbewerkingssector.

 

‘LEKKER GOEDKOOP’ WINT NOG VAAK

F: Denk aan de belangen op korte èn lange termijn. Vind je weg tussen idealisme en opportunisme.

 

“Leren werkt!”

Leren en werken moeten niet langer gescheiden worden. Door lege ruimtes in de stad te gebruiken als lesruimte, fungeert de stad letterlijk als school. Onderwijsinstellingen hebben dan geen vaste plek meer, maar benutten de mogelijkheden die de stad op dat moment biedt. Tegelijkertijd kunnen startende ondernemers verbonden worden aan de dynamische scholen. Het mes snijdt dan aan twee kanten; jongeren krijgen tijdens hun opleiding meer praktijkervaring en startende ondernemers hebben meer financiële zekerheid door betaalde lesuren en/of betaalde werkruimtes.

 

Discussie:

Het idee op zich is niet vernieuwend, maar het wordt nog steeds niet (op grote schaal) uitgevoerd in de steden. Het is daarom goed om dit concept nogmaals onder de aandacht te brengen. Daarbij moeten echter wel enkele bezwaren in overweging genomen worden.

Het gebruik van leegstaande panden lijkt ideaal, maar in de praktijk brengt dit vaak onvoorziene kosten en praktische problemen met zich mee. Een goede inventarisatie van geschikte panden en welwillende eigenaren vooraf is noodzakelijk. Zo verkiezen veel eigenaren van winkelpanden leegstand boven tijdelijk gebruik van de verdiepingen boven hun winkels.

Verder moet men waken voor te veel chaos. Niet alle studenten zijn even zelfstandig. Begeleiding en structuur zijn daarom noodzakelijk. Ook mag men niet uit het oog verliezen dat een school geen onderneming is. De kwaliteit van het onderwijs moet voorop blijven staan. Het gebrek aan de juiste faciliteiten, als computers, meubilair of laboratoria, kan de kwaliteit negatief beïnvloeden.

 

 

 

 

Team oranje (winnaar)

 

WEG MET DE HOKJESGEEST

A: Doe een voorstel voor een wijk waar een mix van wonen, werken en recreëren mogelijk is. Houd rekening met de flexibiliteit van de economie.

 

STOP DE VERROMMELING!

F: Denk bij alle facetten van je plannen aan de fraaiheid van je voorstel, de architectuur én de landschappelijke inpassing daarvan.

 

“De firma klein maar fijn”

Op de daken van bedrijven moeten semi-openbare tuinen gemaakt worden. Deze daktuinen kunnen fungeren als ontmoetingsplekken voor werknemers van verschillende bedrijven én omwonenden, die daar tevens hun eigen groente kunnen verbouwen. Op deze manier wordt er sociaal kapitaal aan nieuwe en bestaande bedrijfsgebouwen toegevoegd. Tegelijkertijd is het een oplossing voor het gebrek aan (groene) ruimtes in de steden.

 

Discussie:

Een praktisch bezwaar is dat de dakconstructie van bestaande gebouwen vaak niet berekend is op een dergelijk gebruik. Een additionele constructie maakt van de aanleg van de tuinen een kostbare zaak. Daarbij is het niet vanzelfsprekend dat omwonenden daadwerkelijk gebruik gaan maken van de tuinen, omdat men er niet ‘toevallig’ langs loopt. Bezoekers moeten actief aangetrokken worden om het plan te laten slagen. Tot slot is het de vraag of pergola’s, tuinkabouters, etc. de verrommeling niet juist verergeren in plaats van verminderen.

 

 

 

 

 

Team blauw

 

TREK CREATIEVELINGEN AAN

A: Bedenk manieren om de ‘creatieve economie’ aan je stad te binden.

 

STOP DE VERROMMELING!

F: Denk bij alle facetten van je plannen aan de fraaiheid van je voorstel, de architectuur én de landschappelijke inpassing daarvan.

 

+

 

CONCURRERENDE REGIO’S VAN NEDERLAND

A: Teken vanuit je eigen kennis een kaart van Nederland met daarop regionale clusters die je kent. Voeg daar beredeneerd tenminste één regio aan toe.

ZELFS VOOR € 1,- niet te slijten

F: Maak bij je voorstel alleen maar gebruik van bestaande gebouwen en terreinen.

 

“Haal eruit wat erin zit”

In woonwijken zijn al voldoende kwaliteiten en energie aanwezig. Het is nu alleen zaak om de krachten te bundelen en de juiste samenwerkingsverbanden te creëren. Benut je kapitaal en maak je eigen identiteit sterker! Er moet een NGO opgericht worden, die per buurt en/of woonwijk inventariseert welke talenten aanwezig zijn en waarvoor ze ingezet kunnen worden. Vervolgens moet er nagedacht worden over de (her)inrichting van bedrijventerreinen, waar de talenten aan de slag kunnen. De aanwezige creativiteit wordt zo benut en tegelijkertijd worden bedrijventerreinen aantrekkelijker door de toegenomen activiteit.

 

Discussie:

Het plan blijft nu nog te veel op de vlakte. Alleen op basis van een concrete uitwerking kan dit concept beoordeeld worden op haalbaarheid.

 

 

 

 

 

Spelverloop

De teams wisten hun plannen goed te verdedigen. De meeste bezwaren werden na een extra betoog van de teams meteen weer ingetrokken. De jury werd daardoor maar twee keer als scheidsrechter ingezet. Doordat team oranje en team blauw na één speelronde alle bezwaren weggespeeld hadden, volgde de lobby voor de plannen al snel. Team groen en team rood bedachten een origineel samenwerkingsverband en trokken er samen op uit om de meeste lobbies in de wacht te slepen. Door het grote aantal bezwaren van beide teams, leidde deze strategie echter evengoed niet tot de eindoverwinning. Uiteindelijk ging team oranje (met 480 lobbies en geen enkel bezwaar) er met de gouden Neddie vandoor.

 


Overige plannen:

 

NB: Deze plannen zijn bedacht door de teams, maar uiteindelijk niet ter sprake gekomen tijdens de discussierondes.

 

 

LAAT WIJKEN NIET WIJKEN

A: Versterk de economie op wijkniveau en verbeter daarmee de sociaal-economische positie van bewoners in zogenaamde achterstandswijken.

 

TOERISTEN LOKKEN

F: Stel je voor dat door een nieuwe bollenziekte het toerisme rond de bloemenvelden volledig instort. Zet vervolgens je ambitie in om Nederland voor buitenlandse toeristen opnieuw op de kaart te zetten.

 

“Dutch Details”

In plaats van de standaard toeristische attracties, als bloemenvelden en molens, moeten (buitenlandse) toeristen kennis maken met de authenticiteit van Nederland. City Safari is een goed voorbeeld van een activiteit, waarbij het ‘echte’ Nederland ontdekt en beleefd kan worden. Toeristen maken kennis met de multiculturele samenleving door een buurthuis te bezoeken, gaan pannenkoeken eten in een boot, gaan naar het strand aan de Maas in Rotterdam, etc. De kracht van Nederland in 2009 ligt vooral besloten in kunst, design en architectuur!

 

 

 

 

 

WERKEN